QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018

25/06/2018 09:35:16

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

(Tài liệu đính kèm.)

Liên kết website